Realitný certifikovaný poradca

Geodetické práce_Ing. Mario Lörinczi

 Sídl. Žitava 1402/18; 952 01 Vráble; geolim@pobox.sk; 0905549880; 0905303042

  • zameriavanie pozemkov, stavieb
  • vyhotovovanie geometrických plánov
  • vytyčovanie  hraníc parciel
  • vytyčovanie stavieb
  • polohopisné a výškopisné zamerania pre projektovú dokumentáciu
  • porealizačné zameranie stavieb ( budovy, líniové stavby) ku  kolaudácii
  • poradenská činnosť v oblastikatastra nehnuteľností